İHALE İLANI
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
114 defa okunmuş - 17 Haziran 2020 - Çarşamba 15:43

BİNGÖL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sürücüsüz araç kiralama hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN                    : 2020/304638
1-İdarenin
a) Adı                 : BİNGÖL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi            : Elazığ Muş karayolu üzeri Saray Mah. İl Özel İdaresi ek hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 12000                                       BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL
c) Telefon ve faks numarası : 4262131227 - 4262131064
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                : Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılmak üzere   sürücüsüz araç kiralama hizmet alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Sürücüsüz 1 Ad. Binek Otomobil
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe 
başlanacaktır.
3-İhalenin
 
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati : 26.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Elazığ Muş karayolu üzeri Saray Mah. İl Özel İdaresi ek 
hizmet binası İhale toplantı salonu
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...