Yazı Detayı
03 Ekim 2017 - Salı 15:58 Bu yazı 15342 kez okundu
 
Musul ve Kerkük’e askeri müdahale seçeneğinin Hukuki dayanakları
Mehmet YAMAN
 
 

Saygıdeğer arkadaşlar, güncel bazı konuları huzurlarınızda birlikte değerlendirme fırsatı sundukları için, pek değerli SASAM yöneticilerinimize ve saygıdeğer başkanımıza teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum.

Bildiğiniz gibi konumuz, ülkemizin özellikle güney doğu bölümünü ilgilendiren ve sınırlarımız dışında kalıp ta gönül dünyamızın hinterlandında bulunan kardeşlerimizin birebir hercümercine sebep olan çok önemli uluslar arası gelişmelerle ilgili olarak, zaman içinde bizim de altına imza koyarak yürürlüğe soktuğumuz bazı sözleşmeleri, sür’atli bir ufuk turu içinde değerlendirdikten sonra, ana konumuz olan ırak ile ilgili 1926 ve 1946 yılında yaptığımız sözleşmeleri incelemektir.

Hemen hepimiz, her gün televizyonlarda ve yazılı basında, bu konuyla ilgili olarak, harmonik bir şekilde yapılan değerlendirmeleri görüp okuyoruz.

Biz burada, bu tarz bir değerlendirme yapma yerine, siyasal henhangi bir yorumda bulunmaksızın, sadece teknik olarak ve hukuksal bazda değerlendirme yapacağız.

Osmanlı devletimizin son zamanlarında, meclis-i mebusan tarafından kabul edilen ve T.B.M.M.’mizce de onaylanan, misak-ı milli sınırlarımız ile ilgili olarak yapılan sözleşmeleri, kısaca gözden geçirelim:

1 – MONDROS MÜTAREKESİ :

Bu mütareke, 30 Ekim 1918 yılında yapılmış olup, birinci cihan savaşının sona ermesiyle ilgili bir mütarekedir ve 24 maddeden oluşmaktadır. Önemli bir kaç maddesi şöyledir:

Çıkması halinde, herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

Musul şehrimiz ve hinterlandı, bu maddeye göre, ingilizler tarafından işgal edilmişlerdir.

Madde 11 : iran içlerinde ve kafkasya’da bulunan osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekileceklerdir. Bu madde de gösteriyor ki, osmanlı devleti esasında askeri güç olarak cephelerde yenilmedi ve hatta merhum babamın tabiriyle, cihangirane kahramanlıklar gösterdi. İçimizden birilerince bir takım ayak oyunlarının oynandığı filistin cephesini bir tarafa bırakırsak, medine müdafaası, kut’ül ammare kahramanlığı (ki, bu savaşta 15.000 ingiliz askeri esir alınmıştır), galiçya ve azerbaycan kahramanlıklarının her biri,  ayrı ayrı tarihi sahnelerdir.

Babamın da içinde savaştığı galiçya cephesinde osmanlı ordusu, bugün bize düşmanlık gösteren avusturya ve alman kuvvetlerini rus ordusundan korumak için geldikleri galiçya’da uzun bir süre savaş vererek, rusları yenmişler ve geri çekilmeye mecbur bırakmışlardır. Merhum babamın da ihtiyat zabiti olarak aralarında bulunduğu ordumuz, bu galibiyetten sonra, tuna nehri kanalıyla köstence’ye gelip, oradan yandan çarklı kömürlü bir gemiyle, batum’a çıkmışlar ve orada, rus ve ermeni birliklerinden oluşan düşman kuvvetleriyle savaşa savaşa, derbent, nuha, gence derken, baku’yu kurtarıp bayrağımızı oraya diktikleri bir anda, kendi deyimiyle, “cihangir olduk” diye sevinirlerken, mütarekenin bu maddesine dayalı olarak, terk-i silah etmişler ve her bireri, üzüntü içinde geri dönüp utançlarından kendi memleketlerine gelemeyerek, her biri ayrı yerlere gitmişlerdir. Babam rahmetli de, yaya olarak karadeniz boyunca ilerlemiş, samsunun alaçam ilçesinin zeytin köyünde 10 yıl kaldıktan sonra, memleketimiz bulunan, konya’nın bozkır ilçesine gelebilmiştir.

Madde 24 : Altı vilayet (vilayat-ı sitte) adı verilen yerlerde (ki, bu vilayetler sivas, erzurum, van, diyarbakır, elazığ ve bitlis’tir) bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını, ihtilaf devletleri haiz bulunacaktır.

Demek ki bu vilayetlerimiz, her vesileyle ve her an işgale hazır bir politikanın aracı olarak, kullanılmaya hazırlanmıştır, bu maddeyle.

2 – SEVR ANLAŞMASI :

Bu anlaşma, 10 Ağustos 1920 yılında yapılmış olup, 14 maddeyi kapsamaktadır.

Madde  1 : Urfa ve çevresindeki bölgeler (bu arada maraş ve ayıntap dahil) fransız mandası olan suriye’ye; mezopotamya bölgesi,ingiliz mandası olan ırak’a  bırakılmıştır.

Madde  6 : fırat’ın doğusundaki kürt vilayetlerinde, yerel yönetimler kurulucak, bir yılın ardından, dilerlerse, yeni kurulan milletler cemiyeti’ne, bağımsızlık için baş vurabileceklerdir.

 Görüldüğü gibi, bağımsız kürdistan devleti kurma fikrini, hain ve düşman devletler, ta sevr anlaşmasının 6. Maddesine kadar götürüyorlar.

3 – ANKARA ANLAŞMASI :

20 Ekim 1921’de yapılan bu anlaşma 13 madde olup, fıransa ile aramızda yapılmıştır ve daha sonra suriye devleti müstakil olunca, olduğu gibi suriye tarafından da tasdik edilmiştir.

Bu anlaşmanın 8. Maddesinde, bugünkü şekliyle sınırlar belirlenmiştir.

Madde  9 : osmanlı hanedanı kurucusu, osman gazi’nin dedesi süleyman şah’ın, türk mezarı adı ile anılan mezarın bulunduğu caber kalesi, türk bayrağı altında, türk koruyucuları gözetiminde, türk mülkü olarak kalacaktır.

Bu maddenin de açıkça işaret ettiği gibi, caber kalesi bizim mülkümüz olup, derhal buraya yerleşen abd askerleri çıkarılarak, yerimize sahiplenmeliyiz. Bu, bizim için bir onur ve devletimizin haysiyetini koruma savaşıdır. Aksi davranış, ya ihanettir, ya da ödlekliktir.

Madde 13 : 8. Maddede saptanan hattın, bu veya öteki tarafındaki otlaklardan yararlanma hakkı veya emlakı veya arazisi olanlar, eski haklarından yararlanabileceklerdir. Hayvanlarını veya yavrularını, araç ve gereçlerini gümrük veya vergi vermeksizin hattın öte tarafına nakledebileceklerdir.

Bu madde çok önemli bir madde olup, buna göre, sınırın ötesinde emlaki bulunanlar, eskisi gibi bu mallarının malikleridirler ve istedikleri gibi tasarruf edebilirler. Ölenlerin mirasçıları, bu topraklara sahip çıkabilirlerÖlenlerden, geride yasal mirasçı bırakmayanların, yasal varisi devlet olup, devletimiz verasetleri de gözden geçirerek, devlet mülkiyetine veraseten geçen bu gayrimenkullerimize, sahip çıkmalıdır.

Bu konuyla ilgili 28.7.2015 tarihinde, gerek internet gazetelerinde ve gerekse, vekillerimiz dahil, bürokratik yetkililerin imeil adreslerinde açık göreve davet yazılarımız mevcut olup, isteyenler arşivden çıkarabilirler.

4 - LOZAN ANTLAŞMASI :

Bu anlaşma, 24 temmuz 1923 yılında imzalandı. 143 madde olup, konumuzla ilgili maddeleri şöyledir:

3. Maddede, ırak ve suriye sınırı değerlendirilmiş;

Suriye sınırının belirlenmesinde, yukarda gördüğümüz, 1921 tarihli ankara anlaşmasındaki sınırlar, esas alınmıştır.

Irak sınırı konusunda ise anlaşılamamış, bizim musul ısrarımıza, hakkari’yi de isteyerek karşılık vermişler ve bizi güya zora sokarak razı etme politikası gütmüşlerdir. Uzunca yapılan tartışmalardan sonra, bu sınırın ingiltere ve türkiye arasında, en geç dokuz ay içerisinde yapılacak ikili görüşmelerle çözülmesine karar verilmiş ve böylece lozan anlaşmasında ırak sınırı açık sırakılmıştır. Haritada gördüğümüz gibi, lozanda çizilen sınırları gösteren haritalarda da, burası açık olarak görülmektedir.

5 – ANKARA ANLAŞMASI :

Bu anlaşma 5 haziran 1926 tarihinde, ingiltere (birleşik krallık), ırak krallığı ve türkiye arasında yapılmış olup, 18 maddeden ibarettir.

Şunu genel bir kaide olarak ifade edelim ki, herhangi bir sözleşmenin maddelerinden bir veya bir kaçının yerine getirilmemesi halinde, bu sözleşmenin geçerliliğinin devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bu sözleşme geçersiz olup, sözleşmeden önceki hale dönülür. Bu prensip, kişiler arasında da böyledir, devletlerarasında da böyledir. Binaenaleyh, uluslar arası sözleşmelerde, sözleşmenin her hangi bir maddesi ihlal edilirse, bu sözleşme geçersizdir.

Bu genel kurala göre, bu sözleşmenin bazı maddelerini inceleyelim:

Madde 1 : türkiye ile ırak arasındaki hudut, cemiyet-i akvam’ın 29 ekim 1924 tarihli toplantısında kararlaştırıldığı şekilde ( ki, buna brüksel sınır çizgisi diyoruz) kesinleşmiştir.

Madde   5 : taraflardan her biri, 1. Maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bozulmaz olduğunu kabul ederek, bunu değiştimeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüt eder.

Görüldüğü gibi, bu sözleşmede ingiltere de taraf olduğu içi, sınırımızın korunması taahhüdü, ingiltereyi de kapsamakta olup, onlar da, sınırın korunmasında görevlerini yapmalıdırlar.

Madde 6 : taraflar, sınır mıntakasında (75 km. Derinliğinde) yağmacılık veya eşkıyalık yapmak maksadıyla girişilecek hazırlıklara, sahip oldukları bütün vasıtalarla karşı koymayı ve bunların sınırdan geçmelerine mani olmayı, karşılıklı olarak taahhüt ederler.

Madde 7 : yetkili memurlar, sınır mıntakasında yağmacılık veya eşkıyalık yapmak için hazırlıklarda bulunulduğunu haber aldıklarında, ihmal etmeden, birbirlerini haberdar edeceklerdir.

Madde  8 : yetkili memurlar, bulundukları yerlerde, yapılmış olabilecek bütün yağmacılık ve haydutluk fiillerinden, karşılıklı olarak birbirlerine haber vereceklerdir.

Haberdar edilecek memurlar, ellerindeki bütün vasıtalarla, söz konusu fiillerin faillerinin, sınırdan geçmelerine mani olmaya gayret edeceklerdir.

Madde  9 : sınır mıntakasında bir cinayet veya cürüm işlendikten sonra, fail diğer sınır mıntakasına iltica ederse, oranın, bu kişileri silahları ve yağma ettikleri işya ile birlikte, tabiatında bulunduğu tarafa teslim etmesi mecburidir.

Madde 10 : antlaşmanın işbu faslının tatbik mıntakası, türkiye’yi ırak’tan ayıran bütün sınır ile, bu sınırın iki yanında 75 km. Derinliğinde bulunan mıntakadır.

Madde 12 : taraflar, sınır mıntakasında, diğer devlet aleyhine yönelmiş hiç bir propaganda teşkilatına ve topluluğuna izin vermeyeceklerdir.

Madde 17 : anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki sene sonunda, taraflardan her biri, söz konusu faslı kendi açısından feshetme hakkına sahip olacaktır. Keyfiyyet, feshin bildirildiği tarihten 1 sene sonra geçerli olacaktır.

Saygıdeğer dostlar, yukardaki maddeleri bilgilerinize arz ettik. Ayrı ayrı bu maddeleri tekrar gözden geçirdiğimizde, dikkat edersek, şimdiye kadarki uygulamalarda, 1. Madde hariç, 6-7-8-9 ve 12. Maddelerinin sürekli ihlal edildiği ortada olup, son yapılan referandumun uygulanmaya konmasıyla da, 1. Madde tamamen ihlal edilmiş olacaktır.

Bu sözleşmenin yukardaki maddelerinin ihlali halinde, bu sözleşme kesinlikle geçersiz olacaktır. Özellikle 5. Maddesindeki sınır değişiklikleri, bu maddenin geçersiz olması için kendi başına yeterli bir gerekçedir.

Bu sözleşmenin altına imza atarak taraf olduğunu bildiren tüm devletler, bu sözleşme hükümlerinin gereğini ifaya yükümlüdürler. Yani bu sınırlarımızın bozulmamasını,sınırlarımızdaki ihlalleri ortadan kaldırmak sadece ırak devletinin değil, altında imzası bulunan ingilterenin de, yasal görevidir. Dikkat ediyor musunuz?.. İngiltere’den hiç bahsedildiğini duydunuz mu?.. Oysa “bu sözlemeye imza koyan taraflar” deniyor ve ingiltere’nin de taraf olarak imzası bulunmaktadır.

Buradan mevcut iktidara, bu sözleşmenin delik deşik edildiğini bir kere daha ikazla, delik deşik eden taraflara karşı, bu sürekli ihlallerle, bu sözleşmenin geçersiz kılınmış olduğunu söyleyerek, bu sözleşmeyi tanımayıp, sözleşme öncesi haklarımıza dönülmesinde ısrarlı çalışmalarını, bunun hem uluslar arası bir yasal hakkımız ve hem de, halkımıza karşı tarihi bir sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Ancak ne yazık ki, bugünlerde, çeşitli lobilerin temsilcileri ile, korkak ve fikri haysiyet zaafiyeti taşıyan bazı aydınlarımız, olayın bu tarafını es geçirmeye ve hakkımızı savunmamıza, bir takım yorumlarla engel olmaya çalışıyorlar.

Biz bunu değişik zamanlarda, hep yaza geldik. Yazılı ve sözlü ikazlarımızı ilgililere yapa geldik. 14.3.2016 tarihli internet gazetelerinde bunlar hep çıktı.

Bakınız, bu sözleşmenin 10. Maddesi bize, 75 km. Derinliğe kadar girmeyi ve yerinde her türlü ihanet odaklarını kurutmayı bir hak olarak vermiştir. Bu hak sadece, yukardan bombalama değil, bizzat fiilen işgal ederek, orayı bu pisliklerden temizleme hakkını da veriyor. Bu maddeye göre, kandili hemen işgal edip, orayı fiili olarak temizlememiz gerekiyor. Neden elleri güçlü olduğu halde, iktidarlarımız bunu yapmıyorlar. Hele hele son iktidarımız, elleri çok kuvvetli, yasal tüm destekler arkasında, üstelik iktidarıyla muhalefetiyle tüm halkımızın temsilcilerinin de oyu ile, yurt dışı operasyon izni meclisten geçmişken

Derhal, defakto hakkımızı vakit kaybetmeden kullanmalıyız. Diğer uluslara, bu yasal hakkımızı, bu defaktodan sonra açıklarız. Ama önce derhal el koyalım ve emrivaki ile hakkımızı alalım.

Hak, zamanında ve yerinde, bilinçle kullanılan bir kuvvet ve güçle kaim olur. Bu asla unutulmamalıdır. Önümüz açıktır. Engel olacak uluslararası hiç bir güç ve yasa mevcut değildir.

6 – MONTRÖ ANLAŞMASI :

Bu anlaşma, 20 temmuz 1936 tarihinde yapılmıştır. Boğazlarla ilgili bir sözleşmedir ve 29 maddeden ibarettir. Bu sözleşmenin bazı maddeleri şunlardır:

Madde 19: savaş zamanında türkiye savaşan değilse,…savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi, yasak olacaktır.

Madde 20 : savaş zamanında türkiye savaşan ise, savaş gemilerinin geçişi konusunda, türk hükümeti tümüyle dilediği gibi davranabilecektir.

Madde 21 : türkiye, kendisini pek yakın bir savaş tehdidi karşısında sayarsa, türkiye’nin, işbu sözleşmenin 20. Maddesi hükümlerini uygulamaya hakkı olacaktır.

Madde 28 : işbu sözleşmenin süresi, yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak, 20 yıl olacaktır.

Sözü edilen 20 yıllık sürenin bitiminden iki yıl önce,…sözleşmeyi sona erdirme ön bildirimi verilmemişse, işbu sözleşme, bir sona erme ön bildiriminin gönderilmesinden başlayarak, iki yıl geçinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Madde 29 : işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden başlayarak, her beş yıllık dönemin sona ermesinde, bağıtlı yüksek taraflardan her biri, sözleşmenin bir ya da bir kaç hükmünün  değiştirilmesini önerme girişiminde bulunabilecektir.

Bu sözleşmenin konumuzla ne ilgisi olabilir düşüncesine karşı, esasen 20 yıllık süre için yapılan ve 1956 yılında süresi dolan ve fakat bu sözleşmenin feshi ya da tadili yolunda ciddi atılımlar yapmadığımız bu sözleşmeye göre, savaşma, ya da ülkemizin pek yakın bir savaş tehdidi altında kalma tehlikesi karşısında, boğazları savaş gemilerine kapatabileceğimiz ve mesela rusyanın, bizim 21. Maddede öngörülen, pek yakın bir savaş tehditi altında kalmamız durumunda, karşımızda bulunan devletlere yardım için, savaş gemilerini geçiremeyeceği ve bu gemilerin geçmesine yukardaki sözleşme maddesine göre, izin vermeme hakkımızın bulunduğunu ifade edelim.

Aslında yukarda yazdığımız 28. Maddeye göre, 1956 yılından itibaren fesih hakkı doğmuş bulunan bu sözleşmenin, hiç olmazsa yukardaki 29. Maddeye göre, beş yılda bir gözden geçirilmesi gerekebilecek olup, aleyhimize olan sair maddelerin, bu peryotlar içinde lehimize çevirilmesi için, ciddi çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da uluslararası ilişkilerde çıkarlarımızın takibini yapabilecek güçlü bir devlet olup olmamamızın, ciddi bir göstergesi olacaktır.

Bu konuyu, zaman içinde bir takım yazılarla dile getirmemize rağmen, gözle görülür iyileştirmelerin yapılması çabalarına tanık olamadığımızı da burada belirtmek isteriz.

7 – TÜRKİYE - IRAK SINIR ANLAŞMASI :

Bu anlaşma, 29 mart 1946 yılında yapılmış ve t.b.m.m. 1947 yılında tasdik etmiştir. 19 maddedir. Bu anlaşma 1926 yılında yapılan anlaşma esas alınarak yapılmış olup, önemli maddeleri şunlardır:

Madde  1 : anlaşma tarafları, mezkur protokal kuralları dahilinde, sınır ilişkilerinin armonisini bozma doğasına sahip, her iki ülke sınırlarının 75 km. Derinliğindeki bir bölgede oluşacak her hangi bir tartışma veya olayı çözüme kavuşturmak için, düzenlemelere gitme konusunda, anlaştılar.

Madde 11 : anlaşma taraflarına, karşılıklı olarak, sınır bölgesinin taraflardan birisinin ülkesel bütünlüğüne ya da güvenliğine karşı bireyler veya guruplar tarafından gerçekleştirilecek hareketler için kullanılmasını engellemeye dönük, kendi ülkesi dahilinde, uygun tedbirleri alması bırakılmalıdır.

Madde 12 : anlaşma tarafları, taraflardan birinin güvenliğ,i ya da rejimine karşı, snır bölgesini ihlal edecek şekilde, bir ya da birden fazla kişi tarafından yapılan hazırlıkları öğrendiklerinde, yetkin hukuk otoriteleri, derhal birbirlerini bilgilendirmeli ve konuyla alakalı tüm bilgileri birbirlerine iletmelidir…

Her iki ülkenin yetkilileri, yukarda ifade edilen türde eylemleri ve söz konusu eylemlerin faillerinin, sınırı geçmelerini engellemek için, uygun tedbirleri almalıdır.

Madde 13 : eğer taraflardan biri, sınır bölgesi (yani 1926/10. Md. İle belirtilen 75 km. Derinlik) içinde, emniyeti temine dönük operasyonlar yapmaya karar vermişse, eğer gerekli görüyorsa, sınır yetkilileri aracılığıyla, diğer tarafın dikkatini çekebilir.

Madde 14 : birey ya da gurup halinde, silahlanmış şahıslar tarafından yapılacak teşebbüslere karşı, sınırın sürekli olarak korunmasını te’min etmek amacıyla, anlaşma tarafları, savaş mühimmatı veya silah taşıyan her şahsın, sınırı geçmesini engellemek için, gerekli önlemleri almak konusunda, mutabakata varmışlardır.

Madde 16 : sınır bölgesi (yani sınırdan 75 km. Derinlik) içinde ya da dışında, her türlü eşkıyalık ve kanun dışı faaliyette bulunmuş ve mezkur sınır bölgesini barınak edinmiş şahıslar, derhal ilgili otoriteler tarafından tutuklanmalı ve bu otoriteler, yapılan zararı tazmin etmek için, gerekli tüm adımları atmalıdır.

Eğer illigal faaliyet yürütenler, suçun işlendiği yerin vatandaşı iseler, yazılı istek niteliğinde bir formalite olmaksızın, yakalandıkları ülkeler tarafından teslim edilmelidir.

Eğen illegal faaliyet yürütenler, sığındıkları yerin vatandaşı iseler, söz konusu ülkelerin yasalarınca yargılanmalıdırlar.

Madde 19 : sınır bölgesinde (75 km. Derinlikte) eşkıyalık ve kaçakçılık yapan şahıslar, her halükarda, hudut bölgesinden uzaklaştırılmalı ve söz konusu bölgede kalmalarına müsaade edilmemelidir. “

Saygıdeğer dostlar, yukardaki maddelere göre, sınırdan 75 km. Derinliğine kadar bulunan alan içindeki, türkiye aleyhine çalışan tüm şer odakları ve özellikle kandil, ırak tarafından temizlenmeli ve buradaki insanlardan türk tabiatında olanlar bize iade edilerek, kendi tabiatlarında bulunanlar da, türkiye’deki kanunlar dikkate alınarak, yargılanmalıdır, ırak tarafından.

Ayrıca türkiye de tüm güçleriyle, kandil dahil 75 km. Lik mesafeyi, havadan  bomba yağdırarak değil, fiili olarak karadan işgal ederek, bu fesat yuvalarını temizleme hakkına sahiptir, gerek 1926 yılında yapılan ankara anlaşmasının 10. Maddesine göre ve gerekse 1946 yılında yapılan yukardaki anlaşma hükümlerine göre.

Sözleşmeler tarafları bağlar ve zevk olsun diye değil, uygulanmak için yapılır. İhlali halinde de, yukarda belirttiğimiz gibi, cezai müeyyidesi yoksa, bir bütün olarak anlamlandırılıp, bu maddelerden birinin ihlali halinde diğerleri de uygulanmaz ve sözleşme öncesi duruma dönülür. Bu temel bir ilke olup, gerek ingiltere ve gerekse ırak, aradan geçen şunca yıla ve kendilerine ikaza rağmen, ankara sözleşmesinin uygulanması için bir çaba sarfetmemekte ve hatta hiç ilgilenmemektedirler. Oysa, yukardaki maddelere göre, altlarında imzaları bulunan bu sınırları korumak, onların sözleşmeden doğan sorumlulukları olup, bu ihlali gidermeleri ile ilgili olarak, kendilerine en yüksek perdeden yapılacak ikazla, sözleşmenin ihlal gerekçesiyle ve tek taraflı olarak feshedileceği, acilen taraflara bildirilmelidir.

Dünyanın mihverinde ve bu çetin coğrafyada bulunmamızın bir takım sorumlulukları ve rizklerinin bulunduğu malumlarınızdır. Yüzlerce yıldır, varlığımıza son verilmesi için yapılan açık ve sinsi faaliyetler, bugün de gözümüzün önünde yapıla gelmekte ve biz maalesef yek vücut olup, bunlara odaklanacak yerde, içimizdeki düşman beşinci kol faaliyetlerinin de tesiriyle, birbirimizi yok etmekle meşgulüz.

Birbirimizle uğraşmayı bırakıp, ortak noktalarda buluşalım. Kaprisleri ve çıkarları bırakıp, birbirimizi sevmeye çalışarak, milli ve ülkesel çıkarlarımız etrafında kenetlenelim ve topyekun yurt savunmasında hepimiz milli göreve koşalım. Yoksa bizi yok etme amaçları ve faaliyetleri hızla artarak devam ediyor.

İngiltere’de gazeteler dillendirmeye başladı. Sıra sizde diyorlar, iran’dakilere… sonra da türkiye’deki kürt kardeşlerimizi ayaklandırmaya sıra gelecektir. Zaten suriye’ de bu gerçekleştirilmek üzeredir.

Şunu da önemle belirtelim ki, barzani’nin işini yakında bitirecekler ve pkk tandanslı bir yönetimle, oraları tamamen, uluslararası siyonist felsefenin emrine verecekler.

Bu ingiltere, israil, abd ve zaman zaman ab’yi de içine alan siyonist üst aklın, yüz yılları alan tezgahlarının bir uygulamasıdır.

2023 yılı senaryosuna göre hazırlanmıştır haritalar mevcut… Ülkemizin doğu ve güneydoğu tarafları tamamen elimizden alınmış… Şimdilerde açık açık gözümüzün içine sokuyorlar, bunları… Gizlemeye de gerek görmediler. Hain düşmanlar, içimizdeki ve hinterlandımızdaki bizden insanları da , çağdaş  binbaşı noel ve albay lavrens ajanlarının etrafında toparlayıp, siyasal kavgalarımızı ve iktidar hatalarını da bahane ederek, bizi iyice ayrıştırıyorlar. Birbirimize düşman guruplar halinde gelecek yıllara taşıyıp, sonunda çaresiz bırakacaklar ve tam zamanı deyip vurarak, bizi parçalayacaklar.

Unutmayalım ki, su uyur düşman uyumaz!...

Zamanı ve fırsatları çok iyi değerlendirerek, anında yapacağımız defakto intikaller, bizim gücümüzü, kararlılığımızı ve birlikteliğimizdeki başarıyı ortaya koyacaktır. 

 
Etiketler: Musul, ve, Kerkük’e, askeri, müdahale, seçeneğinin, , Hukuki, dayanakları,
Yorumlar
Diğer Yazılar
“ İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE BİRDE BU PENCEREDEN BAKALIM....
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DİKKATLERİNE! TARIM ALANINDAKİ CİNAYETLER, BİTMEK BİLMİYOR!
ETKİN BAROLAR, ŞİMDİYE KADAR HEP ANAYASA VE KANUNLARINDAKİ AMAÇLARIN DIŞINA ÇIKTILAR
TÜM DEVLET GÖREVLİLEEİMİZE VE AYDINLARIMIZA İKAZIMIZDIR!
EY CENNET KADINLARI!
SAYIN YÖNETİCİLER! SEVGİLİ HALKIM!
GÖNÜL KÖPRÜSÜNE ÇAĞRI!..
SEVGİLİ HALKIM
TÜM VATANSEVERE ÇAĞRIMIZDIR!
ÖZELLİKLE İKTİDARA EĞİTİM BE KÜLTÜT POLİTİKALARI AÇIDINDAN, ÇOK DERSLER VAR:
TÜRKİYE-IRAK SINIRLARI DEĞİŞTİĞİ ANDA, TÜRKİYE’NİN IRAK’TA TOPRAK TALEBİ HAKKI DOĞMAKTADIR
ORTADOĞUDAKİ YENİ YAPILANMADA, ROL KAYBI
KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR: KILIÇTAROĞLU DA EŞİTTİR
BÜROKRASİDEKİ METAL YORGUNLUKLARI NE OLACAK?..
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ KURULUŞ FELSEFESİNE GERİ DÖNMELİDİR.
HA ALİ-VELİ, HA VELİ-ALİ
“GUANTANAMAO KIYAFETLERİ” BAĞLAMINDA, SOSYO-PSİKOLOJİK BİR TAHLİL
SAYIN BAŞBAKAN!.. KÜLFET NİMET DENGESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR
ORTADOĞU’DA YAKLAŞAN FELAKETE DİKKAT!..
“BU SİSTEM, UĞRUNA KAN AKITILMADAN UYGULANAMAZ!..”
SURİYE’DE KAYBEDİYOR MUYUZ?
TARİH TEKERRÜR EDİYOR. NE ZAMAN DERS ALACAĞIZ?
REFERANDUM TARTIŞMALARI SEVİYELİ OLMALI
MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ MİTİNGİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER.
TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU VE HARP OKULLARI
HALK DARBESİ VE ALINACAK DERSLER
İKTİDAR İDEOLOJİSİ VE GÜÇ ZEHİRHENMESİ
İLKER BAŞBUĞ’UN VERDİGİ DIŞ POLİTİKA VE ERMENİ ZULMÜ KONFERANSI HAKKINDA
KOŞAR ADIMLARLA YAKLAŞAN BAŞKANLIK SİSTEMİ, CHP’NİN HEDİYESİ OLACAKTIR.
*CUMHURBAŞKANININ SON MUHTARLAR TOPLANTISI KONUŞMASI*
MHP YÖNETİMİ BASİRETLE VE SUHULETLE HAREKET ETMELİDİR.
ESASTA DOĞRU, USULDE YANLIŞ
BOĞAZLARLA İLGİLİ “MOTRÖ ANTLAŞMASI”NIN MUTLAKA TADİLİ YOLUNA GİDİLMELİDİR.
TÜRKMEN DAĞINI TESLİM ETMEYİN!..
ŞERİF HÜSEYİN’LE İLGİLİ TARİHİN SAYFALARINA BİR EMANET
BİNGÖL Egazete
Yazarlar
Önemli Haberler
Anketler
Belediye'ye devredilen askeri alana ne yapılsın ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
13
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
14
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
15
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Arşiv